چگونگي اجراي مقررات مستندسازي بخصوص تكليف تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380
در رابطه با چگونگي اجراي مقررات مستندسازي بخصوص تكليف تبصره 9 ماده 69 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 به آگاهي مي رساند : با توجه به اينكه در موقع صدور سند مالكيت جديد بايستي تكليف سند مالكيت قبلي معلوم گردد لذا در صورتي كه تعيين يا تغيير بهره بردار به استناد گواهي بند دال ماده 26 آئين نامه اموال دولتي در رابطه با ششدانگ سند مالكيت صادره انجام مي گيرد اداره كل اموال دولتي موظف است به استناد تبصره 10 ماده 69 قانون تنظيم و ماده 123 قانون محاسبات به همراه گواهي صادره اصل سند مالكيت را جهت اصلاح تحويل اداره ثبت محل نمايد بديهي است در صورت اعلام وجود اصل سند مالكيت در يد دستگاه اجرائي ذيربط ، واحد ثبتي مكلف است مراتب ارائه اصل سند مالكيت را به دستگاه موصوف در مهلت زماني مناسب طي اخطار اداري درخواست نموده و در صورت عدم وصول پاسخ و يا عدم ارائه سند مالكيت بدواً اداره ثبت محل بر اساس درخواست اداره كل اموال دولتي با رعايت تبصره 4 ماده 120 آئين نامه اجرائي قانون ثبت و بخشنامه جهت بي اعتباري سند مالكيت اوليه مطابق مقررات اقدام نمايند.
تعداد بازدید:1929   جمعه 12 دی 1393 - 11:36     

امروز :
دیروز :
کل :
تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.